اجزای اصلی آیفون تصویری

اجزای اصلی یک سیستم آیفون تصویری

آیفون تصویری سیستم های ارتباطی هستند که مانند آیفون معمولی ارتباط صوتی داخل یک ساختمان را برقرار می کند. علاوه بر آن قادرند تصویر فرد مراجعه کننده را نیز بر روی مانیتور آیفون داخل ساختمان نمایش دهند. اجزای اصلی یک سیستم آیفون تصویری

ادامه مطلب